एक ही भजन बार बार सुनने का मन करेगा ! गुरु जी म्हारो अब्कालो जन्म सुधारो !

एक ही भजन बार बार सुनने का मन करेगा ! गुरु जी म्हारो अब्कालो जन्म सुधारो !

भजन-जगदम्बा म्हारी अर्ज सुनो
गायक-कन्हैया लाल जी नोगिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button